Ori ti-e foame, ori ti-e sete, cuc, cu-cu,
Ori ti-e foame, ori ti-e sete, cuc, cu-cu,
Ori ti-e dor de codrul verde
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.
Ori ti-e dor de codrul verde
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.

Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,
Nu mi-e foame, nici mi-e sete, cuc, cu-cu,
Ci mi-e dor de codrul verde
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.
Ci mi-e dor de codrul verde
Cuculeana lugojeana, cuc, cu-cu.

 

Mai multe articole