Ce conditii sunt necesare pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului?

Este necesar sa se indeplineasca simultan urmatoarele conditii
- sa fie cetatean roman, cetatean strain sau apatrid;
- sa aiba domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
- sa locuiasca impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
- a realizat, timp de 12 luni, anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal. Veniturile impozabile la care face referire legea sunt cele provenite din salarii, activitati independente si cele din activitati agricole.

Cele 12 luni relevante pentru acordarea indemnizatiei de crestere sunt luate in calcul si pentru urmatorele categorii de persoane:
- cele care si-au insotit sotul sau sotia in misiuni permanente in strainatate;
- cele care au beneficiat de indemnizatie de somaj, concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
- cele care au efectuat stagiul militar obligatoriu;
- cele care au urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar, pe durata normala a studiilor respective si cu conditia absolvirii acestora;
- cele care au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in temeiul contractelor de asigurari sau in conditiile unor acte normative speciale care reglementeaza concedierile colective.

Care este valoare indemnizatiei pentru cresterea copilului?

De la 1 ianuarie 2007, indemnizatia va avea o valoare de 600 RON, in timp ce alocatia de stat pentru copiii sub doi/trei ani va fi de 200 RON. Persoanele aflate intr-o asemenea situatie si care obtin venituri impozabile pana la implinirea de catre copil a varstei de doi ani, respectiv trei ani, vor avea dreptul la acordarea unui stimulent in valoare de 100 RON,  dreptul la acordarea indemnizatiei fiind, in aceste conditii, suspendat.

Cine poate beneficia de indemnizatia pentru cresterea copilului?

Beneficiarii dreptului la indemnizatie sau stimulent sunt:
- oricare dintre cei doi parinti firesti ai copilului;
- persoanele carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei;
- persoanele care au adoptat un copil;
- persoanele care au primit copilul in plasament sau in plasament in regim de urgenta;
- persoanele care au fost numite tutore.

Ceilalti beneficiari ai dreptului la indemnizatie sau stimulent, altii decat unul dintre parintii firesti ai copilului, vor trebui sa fi cotizat in ultimele 12 luni anterioare datei de la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, a fost instituit plasamentul sau tutela.

Concediul si indemnizatia de crestere a copilului se acorda pentru fiecare dintre primele trei nasteri sau pentru primii trei copii ai persoanelor, altii decat parintii firesti, carora li se cuvin aceste drepturi.

Alocatia de stat pentru copiii in varsta de pana la doi/trei ani este acordata pentru primii trei copii in toate situatiile, adica atat pentru unul dintre parintii firesti ai copilului, cat si pentru cei care adopta, li se incredinteaza copii in vederea adoptiei, primesc copii in plasament sau au fost numiti tutori.

Altfel spus, indemnizatia de crestere a copilului se acorda in functie de numarul de nasteri, iar alocatia de stat - fiecarui copil in parte. Reprezinta un dezavantaj pentru mamele care au nascut gemeni sau tripleti, deficienta pastrata din vechile reglementari in domeniu, Legea nr.120/1997 si dispozitiile relevante din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii.

 

Care sunt actele necesare pentru obtinerea indemnizatiei?

Indemnizatia, stimulentul sau alocatia se acorda in baza urmatoarelor documente, dupa caz:

- actul de identitate al solicitantului;
- certificatul de nastere al copilului si, dupa caz, livretul de familie;
- certificatul de casatorie;
- certificatul de persoana cu handicap al copilului, dupa caz;
- adeverinta eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor;
- adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, alte dovezi, din care sa reiasa ultima zi de concediu de maternitate;
- declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul nu beneficiaza in acelasi timp de indemnizatie de maternitate
- declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte natural sau, dupa caz, o alta persoana (parinte adoptiv, tutore) nu beneficiaza de aceleasi drepturi;
- declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament nici unui organism privat autorizat sau serviciu public autorizat ori unei persoane fizice;
- dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
- dovada eliberata de autoritatile competente sau, dupa caz, declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca solicitantul realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
- dovada eliberata de autoritatile competente sau de catre angajator, dupa caz, din care sa rezulte incadrarea solicitantului intr-una din situatiile speciale de eligibilitate (au beneficiat in ultimele 12 luni de indemnizatie de somaj, si-au insotit sotul/sotia intr-o misiune permanente in strainatate etc.)
- alte acte necesare, dupa caz, stabilirii dreptului, prevazute in normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Concediul pentru cresterea copilului se acorda, la cerere, de catre angajatori.

Unde se depune cererea?

Cererile pentru acordarea indemnizatiilor de crestere a copilului, stimulentului sau alocatiei de stat si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor aferente se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia isi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

Toata documentatia inregistrata in luna precedenta este transmisa pe baza de borderou directiilor teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie, pana in data de 10 a fiecarei luni. Neindeplinirea acestei obligatii este sanctionata contraventional cu amenda intre 300 si 600 RON. In termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii la directia teritoriala relevanta, directorul executiv al acestei institutii va emite o decizie de admitere sau, dupa caz, de respingere. Decizia va fi adusa la cunostinta solicitantului in decurs de cinci zile lucratoare de la data emiterii, putand fi contestata in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

Cand se plateste indemnizatia pentru cresterea copilului?

Indemnizatia si stimulentul se acorda:

- din ziua urmatoare aceleia in care inceteaza concediul de maternitate si plata corespunzatoare acestui tip de concediu, in situatia in care cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
- de la data nasterii copilului, cand cererea este depusa in decurs de 60 de zile lucratoare de la acea data, pentru persoanele care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
- de la data adoptiei, instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data aprobarii sau instituirii masurilor de protectie a copilului.

Alocatia de stat pentru copiii pana in doi ani, respectiv trei ani va intra in plata in luna imediat urmatoare nasterii copilului.
Orice modificare intervenita, susceptibila sa inceteze sau sa suspende plata drepturilor aferente catre beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta trebuie comunicata in scris primariei, in termen de cinci zile lucratoare de la momentul aparitiei acesteia, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi contraventionale cuprinse intre 300 RON si 600 RON. Comunicarea beneficiarului este ulterior transmisa, in termen de cinci zile lucratoare de la data inregistrarii la primarie, directiei teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie care va opera incetarea platii.

In perioada in care beneficiaza de indemnizatia de crestere a copilului, contributia individuala la fondul de asigurari sociale de sanatate va reprezenta cota legala aplicabila valorii duble a salariului de baza minim brut pe tara, se va suporta de la bugetul de stat si va fi platita de directiile teritoriale de munca, solidaritate sociala si familie. Pentru drepturile acordate in temeiul prezentei ordonante de urgenta nu se datoreaza alte contributii legale. De asemenea, aceasta perioada constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea drepturilor de pensie.

In ce conditii inceteaza/se suspenda plata indemnizatiei pentru cresterea copilului?

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului inceteaza cu ziua urmatoare celei in care:

- copilul a implinit varsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, in cazul copilului cu handicap
- a avut loc decesul copilului

Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care:

- beneficiarul este decazut din drepturile parintesti;
- beneficiarul este indepartat, conform legii, de la exercitarea tutelei;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea incredintarii copilului spre adoptie;
- beneficiarul nu mai indeplineste conditiile prevazute de lege in vederea mentinerii masurii de plasament;
- beneficiarul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile;
- copilul este abandonat ori este internat intr-o institutie de ocrotire publica sau privata;
- beneficiarul a decedat;
- se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate.

Nota. Informatii valabile conform legislatiei de la data publicarii articolului

 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4

Mai multe articole