Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ARTICOLUL I

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.1.008 din 14 noiembrie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:
a) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;
b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii;
c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, in conditiile prevazute la ARTICOLUL 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;
f) au realizat in sistemul public de pensii, anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, perioade de stagiu de cotizare pe baza de contract de asigurare sociala;
g) au beneficiat de indemnizatia lunara pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani, respectiv pana la varsta de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) au beneficiat de pensii de invaliditate;
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;
j) au lucrat cu contract individual de munca in strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale incheiate de Romania cu alte state;
k) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;
l) se afla in perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenta sau de diploma, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, potrivit legii."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 3. - (1) Persoanele care sunt indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului, reglementata de prezenta ordonanta de urgenta, si realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de un stimulent in cuantum lunar de 300 lei.
(2) Stimulentul prevazut la alin. (1) se acorda si persoanelor care au fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile aplicabile pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cuprinse in Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 452/2001, precum si de alte acte normative referitoare la stabilirea si acordarea acestui drept, denumite in continuare acte normative speciale.
(3) In cazul persoanelor care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului si solicita dreptul la stimulent, plata acestei indemnizatii se suspenda.
(4) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, cuantumul stimulentului lunar prevazut la alin. (1) este de 100 lei."
3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist, precum si persoana care a fost numita tutore.
(3) In situatia persoanelor prevazute la alin. (2), acordarea drepturilor prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, se face tinandu-se seama de perioada de 12 luni anterioare datei la care, dupa caz, s-a aprobat adoptia, a fost facuta incredintarea, s-a instituit plasamentul sau tutela."
4. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 6. - (1) Concediul si indemnizatia lunara prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv la ARTICOLUL 2, precum si stimulentul prevazut la ARTICOLUL 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.
(2) Se ia in calcul la stabilirea celor 3 nasteri si nasterea survenita pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, in situatia in care solicitantii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta indeplinesc conditiile de acordare a acestora dupa data de 1 ianuarie 2006."
5. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 61. - (1) Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la ARTICOLUL 1 au dreptul la concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri sau, dupa caz, dupa primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2).
(2) Durata concediului prevazut la alin. (1) este de 3 luni si se acorda integral, o singura data, fiecaruia dintre parintii firesti ai copilului sau, dupa caz, persoanelor prevazute la ARTICOLUL 5 alin. (2), in perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv a varstei de 3 ani in cazul copilului cu handicap.
(3) Cererea pentru acordarea concediului fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se depune si se inregistreaza la angajator, pe baza livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului.
(4) Perioada in care o persoana beneficiaza de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006."
6. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k1), cu urmatorul cuprins:
"k1) dovada eliberata de autoritatile competente pentru realizarea veniturilor din activitati independente sau, dupa caz, din activitati agricole si a platii impozitului pentru acestea;".
7. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;".
8. La articolul 12 alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) se constata ca timp de 3 luni consecutive se inregistreaza mandate postale returnate."
9. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:
"(21) Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in situatia in care beneficiarii acestei indemnizatii primesc diverse sume in baza legii, contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate in perioada concediului pentru cresterea copilului, altele decat cele rezultate din desfasurarea efectiva a unei activitati profesionale.
(22) Plata indemnizatiei se suspenda in situatia in care persoanele, pentru care se asigura continuitatea platii acesteia in conditiile prevazute la ARTICOLUL 24 alin. (1) lit. a), nu depun cererea in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."
10. La articolul 12, alineatul (6) va avea urmatorul cuprins:
"(6) Reluarea platii drepturilor suspendate in situatiile prevazute la alin. (2), (22), (3) si (4) se face incepand cu data depunerii cererii."
11. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 14. - (1) Beneficiarul drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta este obligat sa comunice in scris primariei orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 15 zile lucratoare de la aparitia acesteia."
12. La articolul 18, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(5) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la ARTICOLUL 1, respectiv ARTICOLUL 2, constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006.
(6) In situatia prevazuta la alin. (5), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia in calcul salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din perioada respectiva.
(7) Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta."
13. La articolul 20, alineatele (2) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se achita lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, imputernicit prin procura, pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal ori cont de card.
...............................................................................................
(4) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei."
14. La articolul 20, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(5) In cazul achitarii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta in cont curent personal sau in cont de card, directiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar.
(6) Comisionul bancar prevazut la alin. (5) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre directiile teritoriale si unitatile bancare.
(7) Fondurile necesare achitarii comisionului bancar pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei din aceleasi fonduri din care se suporta plata drepturilor."
15. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 24. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica si persoanelor care, la data de 31 decembrie 2005, se aflau in una dintre urmatoarele situatii:
a) in plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2);
b) in concediu de maternitate si in plata indemnizatiei aferente si care, dupa incheierea acestei perioade, ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2);
c) ar fi fost indreptatite sa beneficieze de indemnizatia pentru cresterea copilului reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2) si nu au solicitat acest drept;
d) cererile privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, reglementata de dispozitiile cuprinse in actele normative speciale prevazute la ARTICOLUL 3 alin. (2), nu au fost solutionate pana la data de 31 decembrie 2005 inclusiv.
(2) Drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se acorda si persoanelor care, pana la data de 31 octombrie 2006, au realizat in sistemul public de pensii perioade de stagiu de cotizare de cel putin 10 luni in ultimele 12 luni anterioare datei nasterii copilului.
(3) Conditia prevazuta la ARTICOLUL 1 alin. (1) se considera a fi indeplinita de persoanele prevazute la alin. (1) si (2).
(4) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. a), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu data de 1 ianuarie 2006 in baza dosarelor transmise la directiile teritoriale de catre platitorii acestui drept.
(5) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. b, drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv de la data depunerii cererii, daca a fost depusa dupa acest termen.
(6) Pentru persoanele prevazute la alin. (1) lit. c) si d) si la alin. (2), drepturile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se cuvin si se acorda in conditiile prevazute la ARTICOLUL 10 alin. (1)."
16. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 25. - De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta inceteaza plata indemnizatiei pentru cresterea copilului, efectuata in conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de actele normative speciale mentionate la ARTICOLUL 3 alin. (2)."
17. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 261. - Pentru persoanele care au beneficiat pana la data de 31 decembrie 2005 de drepturile prevazute la ARTICOLUL 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile ulterioare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta."
18. Articolul 27 se abroga.

ARTICOLUL II

In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va supune aprobarii prin hotarare a Guvernului modificarea si completarea corespunzatoare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1825/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL III

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Clauzei 2 "Concediul pentru cresterea copilului" pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), precum si ale pct. 8 din anexa la Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 referitoare la Acordulcadru privind concediul pentru cresterea copilului, incheiat intre UNICE, CEIP si CES, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 145 din 19 iunie 1996.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR p. BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,  DORU IOAN TARACILA

 

 

Jucarii pentru copii isteti

Jocul, jucariile si copiii - 7 avantaje ale acestor activitati distractive, dar si educative
Te-ai intrebat vreodata de ce e atat de important pentru copii sa se joace? De ce au nevoie de jucarii si activitati care sa ii relaxeze, care sa ii bucure si, bineinteles, care sa le ajute dezvoltarea? In valtoarea unei vieti prea haotice uneori tindem sa uitam cat de importanta e joaca pentru copiii nostri. Ca un fel de “reminder” in acest sens, iata cateva dintre avantajele activitatilor distractive, dar si educative in care trebuie implicati ...
Mai mult...
10 activitati distractive si educative, perfecte pentru interior
S-au inmultit deja zilele cu temperaturi scazute, asa ca nu ne mai putem juca atat de des in parc sau nu mai putem planifica o iesire la munte in fiecare week-end. Asta nu inseamna, insa, ca lasam ploaia si frigul sa ne strice distractia impreuna cu copilul nostru! Mai ales ca avem la indemana o multime de variante de activitati distractive si educative, perfecte pentru interior. Esti si tu in cautarea unor astfel de solutii “pentru vreme rea”? U...
Mai mult...
Jucării care dezvoltă limbajul copilului
Există o mulțime de modalităti prin care putem ajuta copiii în dezvoltarea abilităților de comunicare. Totuși, cele mai distractive și mai eficace s-au dovedit a fi jocurile adaptate vârstei lor si care vor oferi multiple posibilități de dezvoltare a creativității. Jucăriile alese corect angajează simțurile copilului, îi declanşează imaginația și îl incurajează să comunice. Știi și tu că orice activitate care presupune învățare, poate fi realizat...
Mai mult...

Mai multe articole