Textul actului publicat in M.Of. nr. 507/30 iul. 2007

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

(1) Cresele sunt structuri care ofera servicii sociale specializate pentru cresterea, ingrijirea si educarea timpurie a copiilor in varsta de pana la 3 ani.
(2) Beneficiarii serviciilor acordate de crese sunt copiii cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in Romania.
(3) De serviciile furnizate de crese beneficiaza si copiii cetatenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau resedinta stabilite in Romania potrivit legii, precum si copiii cetatenilor straini aflati temporar pe teritoriul Romaniei.

ARTICOLUL 2

(1) Cresele se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza ca centre cu program de lucru zilnic sau saptamanal, in sistem public ori privat.
(2) Cresele in sistem public se infiinteaza prin hotarare a consiliului local, in subordinea acestuia, ca unitati cu sau fara personalitate juridica.
(3) Cresele in sistem privat se infiinteaza de catre societati comerciale, regii autonome, organizatii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la serviciile sociale.
(4) Serviciile sociale furnizate de autoritatile administratiei publice locale, precum si de institutiile si persoanele prevazute la alin. (2) si (3) se acrediteaza in conditiile legii.
(5) Cresele, ca servicii sociale specializate, trebuie sa indeplineasca standarde minime de calitate.
(6) Coordonarea metodologica a serviciilor furnizate de crese se realizeaza de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului si Ministerul Sanatatii Publice.
(7) Pentru asigurarea calitatii serviciilor, activitatea creselor se supune controlului institutiilor abilitate, conform legii.

ARTICOLUL 3

(1) In indeplinirea scopului lor, cresele realizeaza, in principal, urmatoarele activitati:
a) asigura servicii de ingrijire si supraveghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani;
b) asigura un program de educatie timpurie adecvat varstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitatilor copiilor in varsta de pana la 3 ani;
c) asigura supravegherea starii de sanatate si de igiena a copiilor si acorda primul ajutor si ingrijirile medicale necesare in caz de imbolnavire, pana la momentul preluarii copilului de catre sustinatorul legal sau al internarii intr-o unitate medicala, dupa caz;
d) asigura nutritia copiilor cu respectarea normelor legale in vigoare;
e) colaboreaza cu familiile copiilor care frecventeaza cresa si realizeaza o relatie de parteneriat activ cu parintii/reprezentantii legali in respectarea interesului copilului;
f) asigura consiliere si sprijin pentru parintii/reprezentantii legali ai copiilor;
g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de parintii sai.
(2) Evidenta indeplinirii atributiilor prevazute la alin. (1) se realizeaza pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

ARTICOLUL 4

(1) Cresele sunt organizate din punct de vedere educational pe grupe de varsta, astfel:
a) grupa mica, pana la implinirea varstei de un an;
b) grupa mijlocie, intre un an si 2 ani;
c) grupa mare, intre 2 ani si 3 ani.
(2) In cadrul unei grupe de varsta pot exista mai multe grupe, in functie de numarul de copii, in conformitate cu capacitatea cresei aprobata prin actul de infiintare.
(3) Prin standardele minime de calitate se specifica numarul maxim de copii ai unei grupe, prevazut la alin. (2), si numarul minim de personal de specialitate necesar realizarii activitatilor desfasurate de cresa, raportat la numarul de copii.

ARTICOLUL 5

(1) Cresele organizate cu program de lucru zilnic functioneaza in intervalul orar 7,00-19,00.
(2) Cresele prevazute la alin. (1) pot functiona si cu program flexibil, la solicitarea parintilor/reprezentantilor legali, in functie de optiunile acestora, cu asigurarea conditiilor de siguranta a copiilor.
(3) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal functioneaza 5 zile lucratoare pe saptamana.
(4) Prin program de lucru saptamanal se intelege perioada de ingrijire si educare a copiilor, cuprinsa intre ora 7,00 a zilei de luni si ora 19,00 a zilei de vineri.
(5) Cresele organizate cu program de lucru saptamanal asigura, pe langa serviciile prevazute la ARTICOLUL 1 alin. (1), gazduirea copiilor pe timpul noptii.
(6) Cresele functioneaza pe tot parcursul anului.
(7) Cresele isi pot intrerupe functionarea pe o perioada de 30 de zile de vacanta pe timpul verii, precum si in perioada sarbatorilor legale.
(8) Perioadele de vacanta se stabilesc in urma consultarii parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de parinti, dupa caz.
(9) Perioadele de vacanta se afiseaza de catre conducerea cresei la loc vizibil parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii acestora.
(10) Activitatile de igienizare si, dupa caz, lucrarile de reparatii si de intretinere ale cladirii se realizeaza, de regula, in perioadele de vacanta.

ARTICOLUL 6

(1) Inscrierea copiilor la cresa se face pe tot parcursul anului, cu exceptia perioadei de vacanta, in functie de numarul de locuri, pe grupe de copii.
(2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se inscriu la cresa mai multi copii decat numarul aprobat prin actul de infiintare si pentru care a fost acordata acreditarea.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul in care se solicita inscrierea fratilor sau a copiilor crescuti de aceiasi parinti/reprezentanti legali si nu este liber decat un loc la grupa de varsta a copiilor, se va suplimenta numarul de locuri din grupa de varsta corespunzatoare cu numarul de copii aflati in aceasta situatie.

ARTICOLUL 7

(1) Inscrierea copiilor la cresa este realizata in temeiul unui contract de furnizare de servicii, incheiat intre parinti/reprezentantii legali ai copiilor si cresa, reprezentata de conducatorul acesteia.
(2) Prin contractul prevazut la alin. (1) se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(3) Contractul prevazut la alin. (1) are la baza modelul de contract incheiat intre furnizorul de servicii sociale si beneficiar, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse.
(4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor in relatia cu cresa, parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa se pot constitui intr-un comitet de parinti.
(5) Reprezentantii comitetului de parinti sunt consultati obligatoriu de catre conducerea cresei cu privire la activitatile si serviciile destinate copiilor, precum si la cresterea eficientei managementului cresei.

CAPITOLUL II - Finantarea creselor

ARTICOLUL 8

(1) Finantarea cheltuielilor necesare organizarii si functionarii creselor din sistemul public se realizeaza din urmatoarele surse:
a) bugete ale consiliilor locale;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
c) contributii lunare ale parintilor/reprezentantilor legali;
d) donatii;
e) sponsorizari;
f) alte surse legal constituite.
(2) Proportia si, dupa caz, cuantumul sumelor necesare finantarii creselor din sistemul public se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(3) Cheltuielile privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor din sistemul privat se suporta din bugetele institutiilor sau persoanelor care le-au infiintat, din contributia parintilor/reprezentantilor legali, precum si din alte surse prevazute de lege.
(4) Sumele incasate din contributiile parintilor/reprezentantilor legali reprezinta venit la dispozitia cresei direct sau, dupa caz, prin institutia care a infiintat-o.

ARTICOLUL 9

(1) Parintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligatia sa plateasca o contributie lunara de intretinere pentru fiecare copil inscris la cresa si care beneficiaza de serviciile acesteia.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contributiile parintilor/reprezentantilor legali ai copilului inscris la cresa si expus riscului abandonului.
(3) Contributia lunara se calculeaza in baza costului mediu lunar de intretinere in cresa.
(4) Costul mediu lunar de intretinere se calculeaza in functie de cheltuielile de intretinere, hrana si gospodarie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea, iar in cazul creselor private, inclusiv cheltuielile aferente platii salariilor pentru personalul angajat in cresa.
(5) Costul mediu lunar de intretinere se stabileste diferentiat, in functie de tipul cresei, respectiv centru de zi sau centru rezidential, si se aproba anual prin act administrativ al institutiei care are in administrare cresa.
(6) Nivelul costului mediu lunar de intretinere se revizuieste anual pe baza valorii cheltuielilor prevazute la alin. (4).

ARTICOLUL 10

(1) Valoarea contributiei lunare de intretinere datorate de parintii/reprezentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa organizata in sistem public se stabileste in functie de veniturile familiei si de numarul de copii aflati in intretinerea acesteia.
(2) Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de cresa pentru un copil se determina in functie de numarul de zile in care copilul frecventeaza cresa.
(3) Contributia lunara de intretinere prevazuta la alin. (1) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.

ARTICOLUL 11

Contributia lunara de intretinere datorata de parintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitata si prin tichete de cresa, potrivit legii.

CAPITOLUL III - Structura personalului

ARTICOLUL 12

(1) Structura organizatorica, numarul de posturi si categoriile de personal pentru crese se aproba, dupa caz, prin hotarare a consiliului local sau prin hotarare a organelor de conducere a institutiilor publice sau a persoanelor fizice si juridice care le infiinteaza.
(2) Pachetul de servicii aferente creselor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ARTICOLUL 13

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii Publice si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza si implementeaza, in conditiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesionala si perfectionare in domeniul puericulturii.

ARTICOLUL 14

Atributiile personalului de specialitate angajat in cresa se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, in conformitate cu specificul profesiei/ocupatiei si tipul serviciilor acordate.

ARTICOLUL 15

Activitatea de supraveghere a starii de sanatate a copiilor si acordarea, in caz de imbolnavire/accidentare, a ingrijirilor medicale in regim de urgenta se organizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 16

(1) Conducerea creselor infiintate de consiliile locale este asigurata, dupa caz, de un director sau un sef de centru.
(2) Numirea directorului si a sefului de centru se face pe baza de concurs sau examen, dupa caz, in conditiile legii, de catre institutia angajatoare.
(3) Candidatii pentru ocuparea posturilor prevazute la alin. (1) trebuie sa fie absolventi ai invatamantului universitar cu diploma de licenta, de preferinta de orientare socioumana, medicala sau economica.

 

CAPITOLUL IV - Constraventii si sanctiuni

ARTICOLUL 17

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 2 alin. (4) si (5);
b) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 5 alin. (10);
c) nerespectarea prevederilor ARTICOLUL 6 alin. (2).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre institutiile prevazute la ARTICOLUL 20 alin. (1) .

ARTICOLUL 18

Contraventiile prevazute la ARTICOLUL 17 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevazute la alin. (1) lit. a) si b) ;
b) cu amenda de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevazuta la alin. (1) lit. c) .

CAPITOLUL V - DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ARTICOLUL 19

(1) Pentru asigurarea programului de educatie timpurie a copiilor, cresele organizate in sistem public si privat care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi au obligatia sa se reorganizeze in termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Personalul care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, este incadrat in crese ramane pe posturile existente pana la reorganizarea cresei in conformitate cu dispozitiile alin. (1) .
(3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi se organizeaza concursul sau, dupa caz, examenul pentru ocuparea functiei de sef de centru sau de director.
(4) Personalul angajat in crese beneficiaza de cursuri de formare, calificare, recalificare, reconversie profesionala si perfectionare in domeniul puericulturii.
(5) Contravaloarea cursurilor prevazute la alin. (4) este suportata de catre institutia angajatoare.

ARTICOLUL 20

(1) Serviciile publice de asistenta sociala organizate la nivelul autoritatilor administratiei publice locale, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, Inspectia Sociala si directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti monitorizeaza activitatea desfasurata de crese.
(2) Activitatile supuse monitorizarii si atributiile specifice institutiilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ARTICOLUL 21

(1) Cresele care sunt infiintate si functioneaza cu finantare atat in sistem public, cat si in sistem privat, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, pot functiona fara acreditare pe o perioada de 3 luni de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si se considera licentiate provizoriu pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) In termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Inspectia Sociala are obligatia de a efectua cate o inspectie tuturor serviciilor sociale comunitare de cresa. Inspectia se consemneaza intr-un raport de inspectie.

ARTICOLUL 22

Parintii/reprezentantii legali ai copilului ingrijit in cresa sunt informati periodic, in scris, cu privire la gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum si asupra starii de sanatate a acestuia.

ARTICOLUL 23

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga dispozitiile referitoare la crese din Hotararea Guvernului nr.360/1991 privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor la intretinerea copiilor din aceste unitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.119 din 31 mai 1991.
(2) In termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii Publice modifica corespunzator Ordinul ministrului sanatatii nr.1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 24

In termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse impreuna cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Internelor si Reformei Administrative elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 25

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 75 si ale ARTICOLUL 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

 

 

 

MOBILE //PArenting ADS vers 2019 300x250_4

Mai multe articole